Huang Zhaoyong (Professor)
http://math.nju.edu.cn/~huangzy/
Szll line

BIO

COURSES:

RESEARCH FIELD

代数表示论、同调代数

CONTACT

Dianhua icon Dizhi iconhuangzy@nju.edu.cn