Geng Jiansheng (Professor)
http://math.nju.edu.cn/~jgeng/
Szll line

BIO

COURSES:

RESEARCH FIELD

动力系统

CONTACT

Dianhua icon Dizhi iconjgeng@nju.edu.cn