Zhang Qiang (Professor)
http://math.nju.edu.cn/~qzh/
Szll line

BIO

COURSES:

RESEARCH FIELD

偏微分方程的数值解法

CONTACT

Dianhua icon Dizhi iconqzh@nju.edu.cn