• You Can Add

  压缩传感与稀疏信号重建简介

 • You Can Add

  排版软件 LaTeX 简介

 • You Can Add

  Gibbs方法-从美国棒球联赛的预测谈起

 • You Can Add

  区间数学与可靠解计算

 • You Can Add

  时间序列分析在经济预测中的应用