• You Can Add

  从商业谈判到优化算法

 • You Can Add

  博弈论:竞争机制的数学

 • You Can Add

  区间数学与可靠解计算

 • You Can Add

  概率论和金融衍生产品定价

 • You Can Add

  机器学习十大算法中的EM算法